Соледарська міська рада-Соледарська міська військова адміністрація
Донецька область, Бахмутський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської  територіальної громади на 2023 рік

Дата: 26.10.2022 08:41
Кількість переглядів: 316

1.Замовник стратегічної екологічної оцінки Соледарська міська військова адміністрація Бахмутського району Донецької області адреса: м.Соледар, вул. Паркова, буд. 3А, Бахмутський район, Донецька область, 84545 тел. 0932338965, e-mail: ispolkom@solerada.gov.ua,  офіційний cайт: www.sole-rada.gov.ua

2. Вид та  основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Соледарської міської  територіальної громади на 2023 рік  (далі –  Програма) є документом державного планування місцевого рівня, визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що будуть реалізовуватися місцевими органами виконавчої влади, з метою  вирішення пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення, досягнення стратегічних цілей розвитку громади у 2023 році.

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків у процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території Соледарської міської ТГ.

Проєкт Програми розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

  • Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету  Міністрів України від 05.08.2020 № 695;

- Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, затвердженої розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20;

  • Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 №147/5-20.
  • Стратегії розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на період 2018-2025 роки.

Стратегічні цілі Програми:

1.Оновлена, конкурентоспроможна економіка.

2.Якість життя та людський розвиток.

3.Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів.

4.Екологічна безпека та збалансоване природокористування.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

Основна мета Програми економічного і соціального розвитку
Соледарської міської територіальної громади на 2023 рік – прискорене
відновлення, стабілізація економічного розвитку та поступове його
нарощення, створення сприятливих умов для діяльності усіх суб’єктів
господарювання, оновлення і розвиток об’єктів критичної та соціальної
інфраструктури громади, досягнення соціально-економічних показників
довоєнного рівня.
На 2023 рік визначено наступні пріоритетні напрямки розвитку:
- створення умов для повернення людей;
- відновлення пошкоджених житлових будинків, об’єктів критичної та соціальної інфраструктури;
- забезпечення оборони та безпеки;
- впровадження енергоефективних та ресурсоощадних заходів;
- створення умов для запобігання виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
- збереження екологічного балансу та захист довкілля.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Програма економічного і соціального розвитку Соледарської міської  територіальної громади на 2023 рік  охоплює усі види господарської діяльності: агропромисловий і промисловий комплекси; енергозбереження та енергоефективність; житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру; впровадження заходів територіального планування; освіту; охорону здоров’я; фізичне виховання та спорт; культуру і туризм; охорону навколишнього природного середовища.

Головними екологічними проблемами, що мають відношення до Програми є: захист атмосферного повітря; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної  інфраструктури (централізоване водопостачання та водовідведення), розвиток системи поводження з твердими побутовими відходами з урахуванням роздільного збору, збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

Для досягнення цілей СЕО Програми будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

 • регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Донецькій області;
 • статистичний щорічник Донецької області;
 • законодавчі акти, що мають відношення до планування і забудови території;
 • Земельний Кодекс України;
 •  Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • законодавчі та підзаконні акти в сфері охорони довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля, що здійснюються існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному  та місцевому рівні;
 • інші доступні джерела інформації.     

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Реалізація заходів Програми може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення території Соледарської міської ТГ, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проект Програми не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проекту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

Загальною альтернативою Програми є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дана Програма не затверджується.

Нульовий сценарій буде розглянутий в рамках СЕО.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є заходи Програми та  їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер  Програми, яка  є головним документом економічного та соціального розвитку на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документа відіграють методи стратегічного аналізу. Перш за все, буде використаний аналіз стратегічного планування, який передбачає встановлення зв'язків з іншими документами державного планування і дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Програми.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Програми загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Передбачається застосування аналізу вихідних даних стратегічного планування та можливості майбутнього розвитку,  які мають вирішуватись  відповідно до Програми.

Комплекс методів проведення СЕО може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру планованих рішень документа державного планування, виконання яких передбачається у 2023 році.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації планованих рішень Програми за  наступними напрямкам:

- оптимізація виробничих, комунальних територій тощо та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою;

- благоустрій території Соледарської міської ТГ;

- розширення мережі зон та зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників.

Повинні бути враховані заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської територіальної громади на 2023 рік, подаються на електронну адресу: ispolkom@solerada.gov.ua контактні дані: телефон 0932338965

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської  територіальної громади на 2023 рік, тобто з 26 жовтня 2022 року до                          09 листопада 2022 року включно.

 « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь